HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 

Nacionalni spomenik

 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
O Kreševu > Nacionalni spomenik

Kreševo, historijsko gradsko područje

Status spomenika: Nacionalni spomenik


   Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 1. do 7. jula 2003.godine, donijela je

O D L U K U

I

   Historijsko gradsko područje Kreševo proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

   Nacionalni spomenik čine svi objekti koji se nalaze uz ulicu Fra Grge Martića, objekti smješteni uz ulicu Obala i pojedinačni objekti u mahalama, k.o. Kreševo, općina Kreševo, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

   Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite i rehabilitacije utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02).


II

   Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika.

   Vlada Federacije dužna je osigurati izradu programa trajne zaštite historijske jezgre Kreševa.

   Vlada Federacije dužna je osigurati sredstva za izradu i provedbu potrebne prostorno-planske dokumentacije provedbenog nivoa za historijsko gradsko područje Kreševo. U razvojnim planovima za historijsku jezgru Kreševa treba predvidjeti očuvanje i razvoj tradicionalnog zanatstva i izradu proizvoda od kovanog željeza.

   Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom


III

   Vlada Federacije dužna je osigurati izradu detaljnog plana zaštite historijske jezgre Kreševa. Detaljni plan zaštite odnosi se na cjelinu i na pojedinačne objekte unutar zaštićenog prostora iz tačke I ove odluke.

Potrebno je osigurati provedbu sljedećih mjera:

I stepen zaštite obuhvata prostor definiran u tački I, stav 2.ove odluke.

  • Izvršiti analizu trenutnog stanja i konsolidacije objekata;
  • zabrana nove izgradnje, rušenja, prepravljanja, doziđivanja i ostalih građevinskih radnji, osim radova rehabilitacije, konzervacije i prezentacije objekata, uz projekat odobren od strane federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);
  • prilikom rehabilitacije i adaptacije objekata obavezno sačuvati ili vratiti tradicionalni izgled objekata (horizontalne i vertikalne gabarite, broj, veličina i raspored otvora, arhitektonske detalje i boje, oblik i nagib krova- četvorostrešni krovovi drvene konstrukcije minimalnog nagiba 40 stepeni), koristiti izvorne materijale (kamen i bijelo bojeni malterisani zid, šindra ,kaplama, ili tamnosivi crijep za krovni pokrivač) i primjenjivati izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata, i njihove ugradnje;
  • izvršiti izmjenu pojedinih elemenata na objektima koji su nastali kao rezultat naknadnih intervencija, a u neskladu su sa ambijentom (zamjena dvovodnih krovova četverovodnim, odstraniti balkone i lođe, velike staklene plohe u pojasu prizemlja zamijeniti manjim dim. 40x60 cm-izvršiti reguliranje veličine i rasporeda otvora, zamjena željeznih, aluminijskih i plastičnih okvira otvora drvenim, poštivanje tradicionalnog kolorita – bijeli zidovi i tamna stolarija);
  • dopuštena je unutrašnja adaptacija postojećih objekata u cilju prilagođavanja savremenim uvjetima stanovanja i rada, i novoj namjeni - intervencije u unutrašnjem rasporedu i uređenju, uvođenje instalacija, smještaj kupaonica i savremenog namještaja; dimnjake, kao nove oblikovne elemente, izvesti što je moguće više u skladu sa ambijentom;
  • sve primijenjene metode i stepeni intervencije moraju biti čitljivi;
  • svi objekti na kojima se vrše radovi rehabilitacije moraju poštovati regulacionu liniju i građevinsku liniju susjednih objekata u prizemlju. Na spratovima je dopušten istak u odnosu na građevinsku liniju do jedne trećine širine ulice ili ne više od jednog metra;
  • izvršiti regulaciju prizemlja objekata na prostoru Čaršije, vraćanjem njihovih izvornih namjena ili uvođenjem novih namjena primjerenih centralnoj gradskoj zoni – ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti manjeg kapaciteta, tradicionalni zanati, kao i za kulturne i edukativne svrhe;
  • dopuštena je promjena namjene stambenih objekata (u zoni prizemlja) za uslužne, ugostiteljske, trgovačke, kulturne svrhe i za tradicionalne zanate koji ne zagađuju okoliš. Najmanje 50% objekata trebaju sačuvati isključivo stambenu namjenu.


Primjenjuju se sljedeće mjere zaštite na pojedinačnim objektima – objekti ambijentalne vrijednosti:

kuća Augustina Kristića, kuće porodica Šakotić, Martinčević, Čizmić, Tukić, Bilajac, Zovko, Aždajić, Marković, Ahbabović, Jurić;

  - obavezno zadržavanje izvornih namjena objekata – stambeni objekat (mahalski tip) i stambeno-poslovni objekti (čaršijski tip);
  - izraditi projekat rehabilitacije za navedene objekte – izvršiti konzervaciju postojećih autohtonih dijelova objekta i sanaciju nastalih oštećenja uz obavezno očuvanje autentičnog enterijera i enterijerske opreme u što je moguće većoj mjeri;
  - za kuću porodice Šakotić, izvršiti rekonstrukciju nedostajućih dijelova uz upotrebu izvornih materijala i tehnologije građenja, u što je moguće većoj mjeri.


Objekat mlina:

   - izraditi projekat rehabilitacije u cilju vraćanja prvobitne namjene;
   - izvršiti konzervaciju postojećih dijelova objekta, sanaciju nastalih oštećenja i rekonstrukciju nedostajućih dijelova.


Infrastruktura i urbani mobilijar:

   - Izvršiti reguliranje kolskog saobraćaja - zabraniti promet teretnih motornih vozila i autobusa u I zoni zaštite;
   - zabraniti promet motornih vozila u ulici Fra Grge Martića (osim vozila sa prioritetom i vozila za snabdijevanje) i pretvoriti je u pješačku zonu, kolski saobraćaj manjih vozila preusmjeriti u ulicu Obala;
   osigurati javni parking-prostor izvan I zone zaštite;
   - izvršiti uređenje centralne pješačke zone (popločanje, javna rasvjeta, urbani mobilijar) tako da ne narušava ambijentalne vrijednosti cjeline;
   - izraditi projekt rehabilitacije stare mreže saobraćajnica    – izvršiti konzervaciju i sanaciju sokaka;
   - zabranjuje se podizanje reklamnih tijela, oglasa i oznaka koje narušavaju vizure i zaklanjaju urbani pejzaž;
   - zabranjuje se izgradnja drugih infrastrukturnih objekata: dalekovodnih stupova, trafostanica i sl.


Zelene površine:

  •  obavezno čuvanje postojećeg visokog rastinja;

  •  izvršiti reguliranje i uređenje korita i obala Kreševčice;

  •  uraditi projekt ozelenjavanja i uređenja avlija i javnih površina, uz primjenu autohtonih biljnih vrsta.


II stepen zaštite obuhvata sve objekte na području između ulica Fra Grge Martića i Obala, granične parcele objekata definiranih u I zoni zaštite i prostor kreševskih mahala:

   - maksimalna dopuštena visina objekata je P+1, ili 6,5 m do visine krovišta, i maksimalno dopuštene gabaritne dimenzije objekata 10x10 m, uz upotrebu tradicionalnih materijala (kamen i bijelo bojeni malterisani zid, šindra, kaplama, ili tamnosivi crijep za krovni pokrivač, kosi krovovi, drvena konstrukcija, minimalnog nagiba 40o), objekti ne smiju mjerilom i koloritom odudarati od objekata sa ambijentalnim vrijednostima;
   - svi objekti moraju poštovati regulacionu liniju i građevinsku liniju susjednih objekata u prizemlju. Na spratovima je dopušten istak u odnosu na građevinsku liniju do jedne trećine širine ulice ili ne više od jednog metra;
   - zabrana izgradnje industrijskih objekata i objekata čija namjena može ugroziti nacionalni spomenik, kamenoloma i lociranje zagađivača okoliša;
   - infrastrukturni radovi su dopušteni samo uz odobrenje nadležnog ministarstva, a prema uvjetima i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;
   - u kontaktnoj zoni uraditi program «biološke rehabilitacije» listopadnih šuma - sjeverno i zapadno od obrađenog područja.


IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.


Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik  ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.


VI

Ova odluka bit će dostavljena Vladi Federacije , nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i općinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi provedbe mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.


VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (http://www.aneks8komisija.com.ba).


VIII

Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.


IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku BiH».


Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.


Broj: 08.1-6-527/03-6                                                                 Predsjedavajuća Komisije
3. juli 2003. godine
Sarajevo

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.