HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Općina kreševo > Informacije za građane

Info za građane

     Poštovani, na ovom mjestu možete pronaći informacije koje su Vam potrebne za ostvarivanje
Vaših prava u Općinskim službama. Zbog opsežnosti usluga koje nude službe u Općini Kreševo, odlučili smo se ponuditi Vam samo informacije za dobivanje građevinske dozvole te za dobivanje dozvole za obavljanje obrta kao i za osnivanje trgovačke radnje.

Građevinska dozvola

Za što je potrebna građevinska dozvola?
     Građevinska dozvola je potrebna za novoplaniranu građevinu, za rekonstrukciju, dogradnju, nadziđivanje, promjenu namjene građevine i konzervaciju građevine, za uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine) i za privremene (pomoćne) građevine.

Što je potebno za izdavanje građevinske dozvole?
     Potrebno je podnijet zahtjev za građevinsku dozvolu koji se podnosi na protokolu i treba da sadrži:
   - rješenje o urbanističkoj suglasnosti;
    - dokaz o pravu vlasništva na zemljištu odnosno građevini (izvod iz zemljišne knjige, ugovor, ili odluka nadležnih organa na osnovu kojih je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja ili pravo korištenja);
   - glavni projekat u dva primjerka;
    - potrebne suglasnosti navedene u Urbanističkoj suglasnosti;
   - izmirene obveze o uređenju građevinskog zemljišta i naknada za izdavanje građevinske dozvole;
    - drugi prilozi određeni posebnim zakonom.

Kakav treba biti projekat za izvođenje radova?
     Projekat za izvođenje mora biti izrađen prema urbanističkoj suglasnosti, u skladu sa zakonom o prostornom uređenju, tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za građenje, odnosno vrste građevina.

Ostale napomene:
     Urbanistička suglasnost i građevinska dozvola ne može se donijeti za građevine koje su planirane suprotno važećem Planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervirane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj kantona, grada, općine; u zaštićenom historijskom području, području graditeljskog naslijeđa idrugim područjima utvrđenim posebnim uputstvom.
     U svrhu zaštite urbanog standarda i zaštite okoliša, a time i zaštite zdravlja i kvaliteta urbanog življenja moraju se obezbjediti odgovarajući uvjeti: koeficijent izgrađenosti, katnost, pješački i kolski saobraćaj, kretanje invalidnih lica, zaštita od požara, komunalna infrastruktura, urbana oprema i zelene površine, snabdjevenost vodom, prečišćavanje otpadnih voda, sanitarne deponije, zaštita tla, voda, zraka, biljnog fonda, zaštita od buke, zaštita graditeljskog i prirodnog naslijeđa, zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti rukovoitelju službe
Zlatici Kuliš na tel 030/806-602.

Obavljanje obrta

Koji su uvjeti za obavljanje obrta?
     Fizička osoba može obavljati obrt kao osnovno zanimanje, ako ispunjava slijedeće uvjete:
   - Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
    - Da je poslovno sposoban, uvjerenje izdaje Centar za socijalni rad;
    - Ljekarsko uvjerenje;
   - Da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje;
   - Da nema neizmirenih financijskih, poreznih i drugih obveza;
   - Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora za koje ima dokaz o pravu vlasništva ili Ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerenu kod nadležnog općinskog organa. Poslovni prostor, oprema i uređaji moraju udovoljavati svim određenim zakonskim propisima;
    - Dokaz o stručnoj osposobljenosti (diploma i sl.) za obavljanje obrta za koji se podnosi zahtjev;
    - Fizičko lice može obavljati obrt, kao dopunsko zanimanje, ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kojoj osnovi i ako ispunjava uvjete za obavljanje obrta kao osnovno zanimanje i ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.


Osnivanje trgovačke radnje
     Odobrenje za osnivanje trgovačke radnje izdat će se licu koje ispunjava slijedeće uvjete uz dokaz o sipunjavanju istih, i to:
   - Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
   - Da je poslovno sposoban, uvjerenje izdaje Centar za socijalni rad;
   - Ljekarsko uvjerenje;
   - Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora za koje ima dokaz o pravu vlasništva ili Ugovor o zakupu ili suglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerenu kod nadležnog općinskog organa. Poslovni prostor, oprema i uređaji moraju udovoljavati svim određenim zakonskim propisima;
   - Da nema zasnovan radni odnos, odnosno da nema osnovanu trgovinsku radnju;
   - Da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje;
   - Da nema neizmirenih financijskih, poreznih i drugih obveza;
   - Da ispunjava i druge uvjete propisane zakonom ili drugim propisom (dokaz o stručnoj spremi ili uposlenje radnika koji posjeduje stručnu spremu);
   - Trgovinska radnja se moža osnovati kao osnovno zanimanje i trgovac kao fizičko lice ovu djelatnost može obavljati samo u jednom prodajnom objektu.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti rukovoitelju službe
Slobodanki Sabljić na tel 030/806-602.

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.