HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Općina kreševo > odjeli i službe

Općinske službe za upravu

    Unutarnja organiziranost općinskih službi za upravu utemeljena je tako da se osigura naročito:
-  efikasno obavljanje poslova, racionalna organiziranost rada i uspješno     rukovođenje službom;
-  ostvarivanje pune suradnje službi za upravu s drugim tijelima i službama;
-  grupiranje poslova u skladu sa njihovom prirodom i načinom njihovog obavljanja;
-  potpunije objedinjavanje zajedničkih i općih poslova, poradi njihovog racionalnog     obavljanja i korištenja;

    Poslovi u općinskim službama za upravu grupiraju se prema njihovoj vrsti, srodnosti, obimu, stupnju složenosti, odgovornosti i drugim uvjetima za njihovo obavljanje.

    Općinske službe za vršenje upravnih, stručnih, i poslova lokalne samouprave, su:
-  Služba za društvene djelatnosti, financije i opću upravu;
-  Služba za katastar i imovinsko-pravne poslove;
-  Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike.

Služba za društvene djelatnosti, financije i opću upravu
    Ova služba vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
-  predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje;
-  kulturu;
-  sport;
-  zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje;
-  informiranje;
-  opću upravu;
-  izradu i izvršenje proračuna Općine;
-  godišnje obračune;
-  financiranje općih i društvenih potreba;
  tehničke pomoćne poslove.

    Rukovoditelj službe:  Žarko Kesić,  tel.   030/806-602

Služba za katastar i imovinsko pravne poslove
    Ova služba vrši upravne i stručne poslove koji se odnose na:
-  predmjer, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina i katastra komunalnih     uređaja, osim poslova koji su zakonom stavljeni u mjerodavnost Kantona i     Federacije;
-  imovinsko-pravne i druge stvarno pravne odnose na nekretninama i pravima nad     nekretninama;
-  imovinsko-pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo     raspolaganja;
-  planiranje, programiranje, projektiranje, korištenje i zaštitu prostora i mjere za     njihovo ostvarivanje;
-  izradu prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji     su zakonom stavljeni u mjerodavnost Kantona i Federacije;
-  izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za     upotrebu za građevine i radove od interesa za Općinu;
-  zaštitu prirodnog okoliša;
-  provođenje stambene politike;
-  održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Općina.

    Rukovoditelj službe:  Zlatica Kuliš ,  tel.   030/806-602

Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike
    Ova služba vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
-  industriju, energetiku, rudarstvo;
-  šumarstvo;
-  poljoprivredu i vodoprivredu;
-  lov i ribolov;
-  trgovinu;
-  turizam;
-  poduzetništvo;
-  promet i veze;
-  obnovu;
-  rad i zapošljavanje;
-  zaštitu i skrb ugroženih kategorija pučanstva;
-  starateljstva;
-  civilne žrtve rata;
-  izbjegle-prognane i raseljene osobe i njihov povratak;
-  osiguranje humanitarne pomoći.

    Rukovoditelj službe:  Slobodanka Sabljić ,  tel.   030/806-602

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.