HOME
 

Općinsko vijeće

 

Načelnik

 

Odjeli i službe

 

Info za građane

 

Proračun za 2005.

 
 
 
 
 

Povijest zanatstva

 

Gospodarstvo u Kreševu

 

Poduzeća i udruženja

 
 

Infrastruktura

 

Kulturna baština

 

Glazba

 

KUD Napredak

 

Obrazovanje

 

Turistički potencijali

 

Turističke destinacije

 

Društva i udruženja

 

Očuvanje prirode

 
Općina kreševo > Općinsko vijeće

    Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Kreševo. Općinsko vijeće ima 15 vijećnika, a njihov izbor se vrši u skladu sa zakonom i Statutom. Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri (4) godine.
    Općinsko vijeće može raspravljati i odlučivati, ako je na sjednici nazočna većina članova, a odlučuje većinom glasova nazočnoh članova. Statut Općine i proračun donosi se dvotrećinskom većinom.
    Općinsko vijeće ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednik Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće i predsjedava sjednicama Vijeća. Dopredsjednik Općinskog vijeća mijenja predsjenika Vijeća u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti i ima sva prava i obveze predsjednika Općinskog vijeća.
    Tajnik Općinskog vijeća, prema uputama predsjednika Općinskog vijeća, brine se o pripremanju sjednica Vijeća i dostavlja materijale za rad Vijeća i radnih tijela Vijeća, pomaže predsjedniku Vijeća u svezi sa organiziranjem i pripremanjem sjednica Vijeća i izvršavanjem zaključaka i drugih akata Vijeća, te brine o zakonitosti rada Općinskog vijeća.

Tajnik Općinskog vijeća:    Boso Bošnjak, tel.  030/806-602

    Općinsko vijeće:
-  donosi Statut Općine dvotrećinskom većinom i odlučuje o njegovim promjenama;
-  donosi odluke i druge opće akte i daje tumačenje odluka i propisa;
-  usvaja općinski proračun, godišnji proračun, te propise o oporezivanju, i na drugi     način osigurava potrebno funkcioniranje koje nije osigurala federalna ili     kantonalna vlast;
-  donosi programe razvitka za pojedine djelatnosti za koje je mjerodavno;
-  donosi akta urbanističkog planiranja u Općini;
-  osniva javna poduzeća i ustanove, i druge pravne osobe za obavljanje     gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za Općinu;
-  bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća, općinskog     načelnika i potvrđuje imenovanje pomoćnika općinskog načelnika;
-  imenuje i razrješava tajnika Općinskog vijeća, članove radnih tijela Vijeća, te     druge određene općinskim Statutom;
-  daje suglasnost na izbor i imenovanje, kao i razrješenja, sukladno zakonu i     Statutu;
-  osniva službe za upravu i upravne organizacije i uređuje njihovo ustrojstvo;
-  raspisuje referendum, javni zajam i odlučuje o zaduženju Općine;
-  utvrđuje nazive za dijelove naseljenog mjesta (ulice, trgove i sl..);
-  donosi Pravilnik o svom radu;
-  vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

    Članovi Općinskog vijeća:

PREDSJEDNIK: dr.Salih Skopljak
DOPREDSJEDNIK: Adil Ramić

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ
1.  Radoje Vidović
2.  Juro Čalaga
3.  Josip Mišanović*
4.  Ljerka Marić*
5.  Josipa Perić-Karlović*
6.  Josip Miletić*
7.  Mladen Buljan

Nova hrvatska inicijativa - NHI
1.  Ružica Franjčević
2.  Ivo Ivičević - Šiša
3.  Pero Marić
4.  Ljubo Tomić
5.  Marinko Kraljević

Stranka demokratske akcije - SDA
1.  Salih Skopljak*
2.  Adil Ramić

Socijaldemokratska partija BiH - SDP BiH
1.  Salem Fazlibašić

* - istupili iz vijeća zbog sukoba interesa

Copyright © 2000-2004 Kreševo Online.
Sva prava pridržana.