A) OSNOVNI PODACI

Udruga poslodavaca Općine Kreševo osnovana je 10.10.1998. godine, na inicijativu nekoliko poduzetnika sa područja općine. Prvi predsjednik Udruge bio je gospodin Ljubo Tomić. Djelovanje Udruge bilo je ograničeno zbog financijskih razloga, jer članarine nisu mogle pokriti troškove financiranja Udruge.Zato, u peridu od 1998. do 2002. godine Udruga nije mogla mnogo napraviti.
U siječnju i veljači ove godine naši članovi ponovo pokreću inicijativu za aktivnim radom Udruge. Na Skupštini Udruge 22.02.2002. godine biraju se novi predsjednik i upravna tijela, te Udruga startuje sa radom.U svibnju potpisujemo Ugovor o zajedničkoj suradnji sa HO CHF. Trenutno imamo 50. članova sa tendencijom porasta broja članova.


B) PROGRAMSKI CILJEVI UDRUGE

- izrada programa razvoja pojedinih djelatnosti
- organizovanje Štedno-kreditnih organizacija i fondova za razvoj
- povezivanje sa drugim privrednim subjektima i asocijacijama, domaćim i stranim
- uspostavljanje i razvijanje drugih oblika djelovanja, u skladu sa zakonom, koji su cjelishodni za ostvarivanje ciljeva članova asocijacije
- samostalno i uz angažovajne stručne pomoći zastupanje u cilju donošeja zakonske regulative iz oblasti ekonomske i poreske politike, politike zapošljavanja i radnih odnosa, te stambene isocijalne politike
- samostalno i uz angažovanje stručne pomoći uticanje na strateško planiranje ekonomskog razvoja na lokalnom nivou i u regionu
- samostalno i uz angažovanje stručne pomoći zastupanje prema lokalnim i stranim humanitarnim i financijskim organizacijama
- stipendiranje svojih članova, te nadarenih učenika, studenatai sportista
- aktivnosti na zaštiti lokalnih tržišta od nelojalne konkurencije
- zaštita ostalih interesa članova Udružeja prema državnim, pravosudnim, bankarskim i drugim organima
- osnivaje prevnih lica za obavljanje privrednihi drugih djelatnosti u skladu sa zakonom


C) STRUKTURA ORGANIZACIJE

1. SKUPŠTINA
- najviši organ Udruženja
- članovi Skupštine su svi članovi Udruženja
- ima predsjednika i dopredsjednika kojima mandat traje četiri godine sa mogućnošću reizbora
- u njenoj nadležnosti je da usvaja, tumači i vrši izmjene i dopune statuta, te bira i razrješava organe udruženja

2. UPRAVNI ODBOR
- ima osam članova
- rukovodi poslovima Udruženja i obavlja sve poslove koji su određeni Statutom i koji proizilaze iz operativne funkcije izvršnog organa
- članove bira Skupština na period od četiri godine

3. SAVJETODAVNI KOMITET ZA ODNOSE SA LOKALNIM VLASTIMA

- broji pet članova koje bira Upravni odbor
- pruža servisne usluge za potrebe članova Udruženja, inicira, usmjerava i vodi aktivnosti za promjene zakonske regulative, pruža usluge članstvui organima Udruženja, razvija saradnju sa vlastma a posebno na partnerskom odnosu

4. KREDITNI ODBOR

- broji pet članova, koje bira upravni odbor
- sastav kreditnog odbora mora biti takav da obezbjedi zastuoljenost svih konstitutivnih naroda
- mandat članovima je četiri godine
- obavlja operativno-izvršne poslove specifične za oblast za koju je biran


5. NADZORNI ODBOR

- bira Skupština na perid od četiri godine
- broji tri člana
- članovi nadzornog odbora ne mogu biti članovi drugih tijela Udruge
- kontroliše materijalno-financijsko poslovanje

6. SUD ČASTI

- broji tri člana
- brine se o razvijanju i zaštiti dobrih poslovnih običaja i izriče mjre prema članovima u skladu sa odredbama Statuta Udruge